Return to overview
30 Jun 2020

Corona-ouderschapsverlof: nu ook voor zelfstandigen

Eerder lichtten we toe dat werknemers onder bepaalde voorwaarden corona-ouderschapsverlof kunnen opnemen om de combinatie (thuis)werk en opvang van kinderen te verlichten (https://www.crivitspersyn.be/nl/nieuws/corona-ouderschapsverlof). Een KB van 4 juni 2020 maakt dit nu ook mogelijk voor zelfstandigen in hoofdberoep, helpers en meewerkende echtgenoten.

De zelfstandige die in de maanden mei en/of juni zijn activiteiten verminderde om voor zijn kind(eren) te zorgen, kan een ouderschapsuitkering aanvragen op voorwaarde dat het kind hoogstens 12 jaar oud is (of 21 jaar indien het kind een beperking heeft). Voor kinderen (volwassenen) met een handicap geldt er geen leeftijdsvoorwaarde indien er sprake is van intra- of extramurale dienstverlening. Zowel biologische kinderen als adoptie- en pleegkinderen komen in aanmerking.

De aanvraag moet per aangetekende brief (of met een ander middel dat de datum en verzekerde aflevering waarborgt) aan het sociaal verzekeringsfonds worden bezorgd, uiterlijk op de laatste dag van het kwartaal volgend op het kwartaal van het begin van de onderbreking. Voor aanvragen met betrekking tot de maanden mei en juni, moet de aanvraag dus ten laatste op 30 september 2020 gebeuren. De aanvraag moet ook een aantal verplichte vermeldingen bevatten, evenals een verklaring op eer. De zelfstandige wiens aanvraag wordt goedgekeurd, ontvangt een ouderschapsuitkering van 532,34 EUR (875 EUR indien de zelfstandige uitsluitend samenwoont met kinderen ten laste).

Om deze crisismaatregel enigszins betaalbaar te houden, heeft de wetgever in een cumulverbod voorzien. De zelfstandige die reeds een ziekte-, invaliditeits-, moederschaps-, adoptie- of overbruggingsuitkering of een uitkering in geval van tijdelijke onderbreking van beroepsactiviteit om zorgen te geven aan een persoon ontvangt, kan van het corona-ouderschapsverlof geen gebruik maken.