Terug naar overzicht
26 nov 2019

De eerste procedurestap in de sociale verkiezingen komt er binnenkort aan!

De volgende sociale verkiezingen zullen tussen 11 en 24 mei 2020 plaatsvinden. Heel binnenkort gaat de pre-electorale procedure van start.

De drempels voor het invoeren of voor het hernieuwen van een ondernemingsraad of comité voor preventie en bescherming op het werk werden niet gewijzigd ten opzichte van de vorige sociale verkiezingen in 2016. De ondernemingsraad moet worden opgericht in ondernemingen (technische bedrijfseenheden) waar er sprake is van een gewone gemiddelde tewerkstelling van minstens 100 werknemers. Voor het comité wordt de drempel van 50 werknemers aangehouden.

De pre-electorale procedure duurt 60 dagen tot aan de dag van de aanplakking van het bericht dat de datum van de sociale verkiezingen aankondigt. De startdatum van de pre-electorale procedure wordt aangeduid als “X-60” en valt dit jaar binnen de periode van 13 december 2019 tot en met 26 december 2020. Wanneer “X-60” precies valt in uw onderneming, kan u eenvoudig berekenen. U vertrekt van de datum waarop u in uw onderneming verkiezingen zal organiseren (datum “Y”). Daarvan trekt u 90 dagen af: Y-90 = X. Op datum “X “zal u de verkiezingsdatum moeten aanplakken. Wanneer u dan van datum “X” nog eens 60 dagen aftrekt, krijgt u de datum waarop u de schriftelijke inlichtingen moet verstrekken: “X-60”.

Ten laatste op die datum moet uw onderneming een aantal schriftelijke inlichtingen verstrekken aan de ondernemingsraad en/of het comité. Indien u voor het eerst verkiezingen organiseert, verstrekt u die inlichtingen aan de vakbondsafvaardiging.

Er zijn vijf inlichtingen te verstrekken:

a. Vaststelling van de technische bedrijfseenhe(i)d(en), en in het bijzonder de aard, gebieden en graad van zelfstandigheid en afhankelijkheid ten opzichte van de juridische entiteit(en).

b. Het aantal personeelsleden per categorie (arbeiders, bedienden met inbegrip van leidinggevend en kaderpersoneel, jeugdige werknemers) die in dienst zijn op het tijdstip X-60.

c. De functies van het leidinggevend personeel, evenals verduidelijking van de inhoud en benaming ervan. Hierbij moet ook een indicatieve lijst worden gevoegd met aanduiding van de personen die deze functies op die datum vervullen.

d. De functies van de kaderleden, evenals verduidelijking van de inhoud en benaming ervan.

e. de datum waarop u de verkiezingsdatum zal bekendmaken (“X”), alsook de beoogde datum van de verkiezingen zelf (“Y”).

Voor het verstrekken van de inlichtingen moet de onderneming verplicht gebruik maken van gestandaardiseerde formulieren die automatisch gegenereerd en gedownload kunnen worden op de webapplicatie van de FOD WASO (www.werk.belgie.be > doorklikken naar “Sociale verkiezingen 2020”> “Modelformulieren 2020”). De werkgever moet het formulier in elk geval – ook wanneer er geen raad, comité of vakbondsafvaardiging is – aan de werknemers bezorgen door aanplakking in de verschillende secties en afdelingen van de onderneming. Deze aanplakking mag vervangen worden door een elektronisch document, voor zover alle werknemers hiertoe tijdens hun normale werkuren toegang hebben (bv. via het intranet). De werkgever moet die inlichtingen ook meedelen via de webapplicatie van de FOD WASO of onmiddellijk een kopie van het aangeplakte bericht versturen naar de zetel van de representatieve organisaties van de werknemers en van kaderleden (dat laatste enkel in geval van oprichting van een ondernemingsraad).

Na het verstrekken van de informatie overlegt de werkgever (tussen X-60 en X-35) met ondernemingsraad en/of het comité (of bij ontstentenis hiervan: de vakbondsafvaardiging), over deze inlichtingen. In onze volgende nieuwsbrief informeren wij u hierover verder. Ingeval verdere vragen of problemen rijzen omtrent de procedure sociale verkiezingen, kan u ons vanzelfsprekend contacteren voor meer informatie of advies.