Terug naar overzicht
30 jun 2020

Gelijkstelling dagen tijdelijke werkloosheid ten gevolge van het coronavirus voor jaarlijkse vakantie

Op 5 juni 2020 verscheen in het Belgisch Staatsblad het koninklijk besluit van 4 juni houdende gelijkstelling van de dagen van arbeidsonderbreking ingevolge tijdelijke werkloosheid wegens overmacht ten gevolge van de pandemie, ten gevolge van het coronavirus in het stelsel der jaarlijkse vakantie van de werknemers voor periode van 1 februari tot en met 30 juni 2020.

Werknemers bouwen gedurende het vakantiedienstjaar vakantierechten op. Het aantal vakantiedagen waarop de werknemer in het daarop volgende vakantiejaar recht heeft, hangt af van de werkelijke arbeidsdagen en daarmee gelijkgestelde dagen in het vakantiedienstjaar. Zo worden dagen afwezigheid wegens ziekte gelijkgesteld met gewerkte dagen. Ook de dagen tijdelijke werkloosheid om economische redenen worden gelijkgesteld met gewerkte dagen.

Normaliter wordt voor dagen tijdelijke werkloosheid wegens overmacht niet in een dergelijke gelijkstelling voorzien. Tal van werknemers zouden onlangs dus geen vakantierechten opgebouwd hebben. Het koninklijk besluit van 4 juni 2020 komt aan dit gevolg tegemoet. Voor de periode van 1 februari 2020 tot en met 30 juni 2020 worden dagen tijdelijke werkloosheid wegens overmacht ten gevolge van het coronavirus voor de opbouw van vakantierechten gelijkgesteld met gewerkte dagen.