Terug naar overzicht
06 jan 2020

Het eindejaar komt in zicht; verlies in deze feestelijke periode de procedure sociale verkiezingen niet uit het oog!

X-60 en W-35 raadpleging en schriftelijke mededelingen

In onze vorige nieuwsbrief deelden wij u mee dat de werkgever op tijdstip X-60 een vijftal inlichtingen moet verstrekken aan de ondernemingsraad, comité of vakbondsafvaardiging. Over drie van deze vijf topics wordt tussen tijdstip X-60 en X-35 overleg gepleegd tussen de werkgever en werknemersvertegenwoordigers.

Tijdstip X-60 valt voor de sociale verkiezingen van mei 2020 in de periode van 13 december 2019 tot en met 26 december 2019. X-35 valt in de periode van 7 januari 2020 tot en met 20 januari 2020. Om te weten op welke datum “X-35” zich exact binnen uw onderneming situeert, vertrekt u van de dag waarop u de datum van de verkiezingen officieel zal bekendmaken (dag “X”). Van die datum trekt u 35 dagen af.

De topics waarover overleg gepleegd moet worden, zijn de volgende:

  1. Het aantal technische bedrijfseenheden (TBE) of juridische eenheden waarvoor organen moeten worden opgericht, evenals hun beschrijving. Indien de TBE’s en juridische entiteiten niet samenvallen, strekt het debat zich eveneens uit tot (1) de eventuele indeling van de juridische entiteit in TBE’s of (2) de samenvoeging van meerdere juridische entiteiten in technische bedrijfseenheden, evenals de beschrijving ervan.
  2. De functies van het leidinggevend personeel, evenals de op tijdstip X-60 uitgehangen indicatieve lijst.
  3. De functies van het kaderpersoneel, evenals de op tijdstip X-60 meegedeelde indicatieve lijst. Let wel: dit geldt enkel indien er verkiezingen zijn voor een ondernemingsraad of het personeelsbestand op tijdstip X-60 minstens 30 bedienden telt.


Na het overleg over deze onderwerpen deelt de werkgever uiterlijk op tijdstip X-35 schriftelijk zijn beslissing mee aan de ondernemingsraad, comité of vakbondsafvaardiging.

  1. Dit verloopt gelijkaardig aan deze op tijdstip X-60: u moet opnieuw verplicht gebruik maken van modelformulieren (af te halen op www.werk.belgie.be -> “Sociale Verkiezingen 2020” -> “Modelformulieren 2020”). Er dient een afzonderlijk formulier te worden gehanteerd per orgaan waarvoor verkiezingen worden georganiseerd.
  2. De ingevulde formulieren brengt u ter kennis van de ondernemingsraad en/of comité (of bij ontstentenis hiervan: aan de vakbondsafvaardiging) door aanplakking per sectie en per afdeling van uw onderneming. Wanneer er geen ondernemingsraad, comité of vakbondsafvaardiging is, dient u het formulier mee te delen aan de werknemers via aanplakking. Deze aanplakking mag vervangen worden door het ter beschikking stellen van een elektronisch document, voor zover alle werknemers hiertoe tijdens hun normale werkuren toegang hebben (vb. via het intranet).
  3. Alle inlichtingen dienen ook elektronisch te worden meegedeeld via de webapplicatie van de FOD WASO of meteen in kopie opgestuurd te worden naar de zetels van de representatieve werknemersorganisaties en de representatieve organisaties van kaderleden (dat laatste enkel in geval van oprichting van een ondernemingsraad).


X-28 beroep

De individuele werknemers of representatieve werknemersorganisaties hebben tijd tot en met tijdstip X-28 (periode van 14 januari 2020 tot en met 27 januari 2020) om tegen de beslissing(en) van de werkgever beroep in te stellen bij de bevoegde arbeidsrechtbank, die ten laatste op tijdstip X-5 (periode van 6 februari 2020 tot en met 19 februari 2020) een uitspraak velt.

X-30 ontslagbescherming

Belangrijk is het feit dat vanaf tijdstip X-30 (gelegen tussen 12 januari 2020 tot en met 25 januari 2020) de zogenaamde “occulte periode” aanvangt. Dit betekent dat latere personeelsafgevaardigden en kandidaat-personeelsafgevaardigden ontslagbescherming en bescherming tegen overplaatsing naar een andere TBE genieten zelfs indien zij na het ontslag nog hun kandidatuur indienen.

(Kandidaat-)personeelsafgevaardigden kunnen enkel worden ontslagen om hetzij een dringende reden die vooraf door de arbeidsrechtbank wordt aangenomen, hetzij een economische of technische reden die vooraf door het bevoegd paritair orgaan wordt aanvaard. Een werknemer die tegen deze regels in wordt ontslagen, kan binnen de 30 dagen een verzoek tot reïntegratie stellen. Een overplaatsing kan enkel mits van schriftelijke instemming van de werknemer, of na voorafgaande erkenning van een economische of technische reden door het bevoegd paritair orgaan.

Miskenning van deze voorschriften resulteert in een vergoeding, die in extremis kan oplopen tot acht jaar lopend loon. Voorzichtigheid is dus in ieder geval geboden wanneer u vanaf 12 januari 2020 ontslag wenst te geven aan uw werknemers.

Wij houden u via onze volgende nieuwsbrief verder op de hoogte over de komende procedurestappen in de verkiezingsprocedure. Uiteraard kan u ons steeds contacteren voor verdere informatie of advies in dit verband.