Terug naar overzicht
31 mrt 2020

Impact van coronacrisis op administratieve (vergunnings)procedures

Naar aanleiding van de coronacrisis heeft de Vlaamse overheid op 20 maart 2020 een nooddecreet uitgevaardigd dat (i) een tijdelijke afwijking van vergunningsplicht voorziet in bepaalde omstandigheden (bv. voor de bouw van tijdelijke ziekenhuizen) en (ii) de Vlaamse Regering machtigt om maatregelen te treffen inzake allerhande geldende procedurebepalingen, zoals termijnen en verplichtingen.

De Vlaamse Regering heeft vervolgens op basis hiervan al op 24 maart 2020 een tijdelijk regime ingelast om de behandeling van aanvragen voor noodzakelijke omgevingsvergunningen te versnellen en niet-noodzakelijke beslissingen en onderzoeken op te schorten. Concreet worden lopende onderzoeken opgeschort, en enkele beslissingstermijnen en de periode waarin beroep kan worden ingesteld verlengd. Daarnaast wordt voorzien in een tijdelijke afwijking op de omgevingsvergunningsverplichting en meldingsplicht voor medische verzorgingsfaciliteiten.

Voorts heeft de Vlaamse Regering in een ander – nog te publiceren – besluit van 27 maart 2020 in uitvoering van het nooddecreet beslist de beroeps- en andere proceduretermijnen bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen en het Handhavingscollege tijdelijk te verlengen met (voorlopig) 30 dagen.