Terug naar overzicht
09 dec 2021

Werkgevers, leg vóór 15 december de vervangingsdagen van de feestdagen voor 2022 vast!

België kent tien wettelijke feestdagen. Wanneer één van die tien wettelijke feestdagen samenvalt met een zondag of een gewone inactiviteitsdag binnen uw onderneming, dan wordt deze feestdag verplaatst naar een gewone activiteitsdag. Een gewone inactiviteitsdag is een dag waarvoor het arbeidsreglement van de onderneming voorziet dat er niet wordt gewerkt. Als binnen de onderneming steeds gewerkt wordt van maandag tot vrijdag, dan is de zaterdag een gewone inactiviteitsdag.

Deze vervangingsdagen kunnen vastgelegd worden vastgelegd via een cascadesysteem: op sectoraal niveau, op ondernemingsvlak of door middel van een individueel akkoord met elke werknemer. U bent als werkgever verplicht een gedagtekend en ondertekend bericht waarin de exacte datums van deze vervangingsdagen worden vermeld aan te plakken in de lokalen van de onderneming. Tevens moet de werkgever een kopie hiervan als bijlage bij het arbeidsreglement voegen alsook een tweede kopie bezorgen aan de dienst Toezicht op de Sociale Wetten van de FOD WASO.

Het gaat hier niet om een loutere administratieve formaliteit. Het niet-naleven van deze vereisten wordt door het Sociaal Strafwetboek bestraft met ofwel een strafrechtelijke geldboete van 400 tot 4.000 euro ofwel een administratieve geldboete van 200 tot 2.000 euro (bedragen reeds vermenigvuldigd met de wettelijke opdeciemen). Deze boetes kunnen hoog oplopen aangezien de hiervoor vermelde bedragen vermenigvuldigd worden met het aantal betrokken werknemers. Het is dus aangewezen om nu even de tijd te nemen om de vervangingsdagen voor 2022 alvast te bepalen.