Terug naar overzicht
27 jun 2023

Meer internationale mobiliteit voor vennootschappen leidt ook tot nieuwe herstructureringsmogelijkheden

Op 6 juni 2023 werd de wet die voorziet in de omzetting van de Europese Mobiliteitsrichtlijn gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Deze wet wijzigt niet alleen de grensoverschrijdende fusies, splitsingen en omzettingen van vennootschappen maar ook de louter nationale transacties.

Voortaan zijn er bijkomende mogelijkheden om een fusie of splitsing te structureren, zoals bijvoorbeeld de “vereenvoudigde zusterfusie”. Dergelijke fusie gaat dan door tussen twee zustervennootschappen waarvan de aandelen worden aangehouden door eenzelfde moedervennootschap of door meerdere aandeelhouders in dezelfde verhouding, zonder dat er nieuwe aandelen moeten uitgegeven worden en een ruilverhouding moet worden bepaald. Daarnaast kan er voortaan ook een disproportionele partiële splitsing worden doorgevoerd waardoor de verdeling van de aandelen in de verkrijgende en de overnemende vennootschap niet langer op gelijke wijze hoeft te gebeuren. Verder voorzien de nieuwe regels ook in bijkomende bescherming voor de aandeelhouders, schuldeisers en werknemers bij een grensoverschrijdende herstructurering.

De wet is in werking getreden op 16 juni 2023 met uitzondering van enkele bepalingen die nog verdere implementatie vereisen.