Witwaspreventie

Afhankelijk van de aard van de diensten die het kantoor verstrekt, vallen de advocaten van ons kantoor onder de Wet van 18 september 2017 tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme, die tevens deontologische verplichtingen met zich meebrengt. Deze regelgeving beoogt het witwassen en de financiering van terrorisme tegen te gaan en legt met dat doel aan advocaten een aantal dwingende verplichtingen op.

Plicht tot identificatie, verificatie en waakzaamheid

Onze advocaten zijn ertoe gehouden hun cliënten te identificeren en een aantal stukken ter staving van die identiteit op te vragen en te bewaren, dit gedurende tien jaar. Het kantoor kan, met het oog hierop, overgaan tot het uitvoeren van controles met behulp van externe elektronische databanken. De cliënt aanvaardt dat de hiermee gepaard gaande kosten ten zijne laste vallen.

Tijdens de hele duur van de cliëntenrelatie worden advocaten eveneens onderworpen aan een waakzaamheidsplicht die ertoe kan leiden dat bijkomende informatie vereist is. Deze informatie- en waakzaamheidsverplichting hebben wij niet alleen met betrekking tot onze cliënten (natuurlijke en rechtspersonen), maar eveneens met betrekking tot hun lasthebbers, zoals de bestuurders van vennootschappen, en hun uiteindelijke begunstigden (“UBO”).

We rekenen op de medewerking van de cliënt

De voormelde procedures vergen de medewerking van de cliënt en verplicht ook cliënten die werken onder de vorm van een rechtspersoon of een andere juridische constructie om het kantoor mee te delen wie de UBO is. De cliënt verbindt zich ertoe om het kantoor te informeren van elke wijziging die zijn of haar status kan beïnvloeden en de door het kantoor gevraagde informatie op eerste verzoek te bezorgen.

Als de cliënt na verzoek daartoe weigert de informatie te verstrekken, zal het kantoor de zakelijke relatie niet kunnen aangaan. Indien reeds voorlopig is opgetreden, zal elke verdere tussenkomst moeten beëindigd worden.

Melding van witwasvermoedens

Wanneer de advocaten bij de uitoefening van de door de regelgeving beoogde werkzaamheden feiten vaststellen waarvan zij weten of vermoeden dat ze verband houden met het witwassen van geld of met de financiering van terrorisme, moeten zij dit onmiddellijk melden aan hun stafhouder, behalve wanneer hun werkzaamheden strekken tot het bepalen van de rechtspositie van hun cliënt of tot de verdediging of vertegenwoordiging van hun cliënt in (verband met) een rechtsgeding. De stafhouder zal beslissen of hij de ontvangen informatie al dan niet doorgeeft aan de Cel voor Financiële Informatieverwerking. Het kantoor noch haar advocaten zijn aansprakelijk ingevolge enige rapportering die te goeder trouw wordt gedaan.

Wat doen wij met uw gegevens?

Wij garanderen u volledige discretie over alle gegevens die u ons voor en tijdens onze zakelijke relatie toevertrouwt. De witwaspreventiewet doorkruist ons beroepsgeheim niet en wij respecteren ten volle de relevante privacyregelgeving, een en ander ook conform onze privacyverklaring (hier te consulteren). Wij delen gegevens met derden in zoverre vereist voor het zorgvuldig behartigen van uw dossier (gerechtsdeurwaarders, notarissen, accountants, tussenkomende advocaten, etc.).

Wij zullen enkel mededeling doen van de identificatiegegevens die u ons hebt bezorgd wanneer de witwaspreventieregelgeving ons daartoe verplicht.

Wij vertrouwen erop dat u begrip hebt voor de procedures die wij moeten volgen en gaan ervan uit dat u hieraan uw medewerking zult verlenen. U kunt ervan op aan dat deze procedures onze professionaliteit en inzet voor u op geen enkele manier zal beïnvloeden.

Mocht u nog verdere toelichting wensen, dan kunt u steeds bij ons terecht.