Algemene voorwaarden

1. Opdracht

1.1 Deze algemene voorwaarden (de ‘voorwaarden’) zijn van toepassing op elke opdracht die verleend wordt aan, en op elke andere (contractuele of buitencontractuele) rechtsverhouding met, Crivits & Persyn CVBA (RPR Gent, afdeling Brugge – BTW BE 0446.760.521) (het ‘kantoor’), zijn vennoten (de ‘vennoten’ en elk van hen ‘vennoot’) en de advocaten en werknemers waar het kantoor mee samenwerkt of beroep op doet (de ‘kantoormedewerkers’ en elk van hen ‘kantoormedewerker’), behalve waar (en in voorkomend geval in de mate) dit strijdig zou zijn met imperatieve wettelijke of deontologische bepalingen. De toepassing van algemene of andere voorwaarden van de opdrachtgever of medecontractant (de ‘cliënt’) wordt uitgesloten.

1.2 Het kantoor gaat ten aanzien van zijn cliënt slechts middelenverbintenissen aan, geen resultaatsverbintenissen. Elke opdracht die het kantoor aanvaardt, zal het met de nodige professionaliteit uitvoeren. Daarbij mag het kantoor er steeds op vertrouwen dat alle informatie die de cliënt heeft verstrekt, juist en volledig is.

1.3 Ook als een opdracht - uitdrukkelijk of stilzwijgend - gegeven wordt aan, of met het oog op uitvoering door, een bepaalde vennoot of kantoormedewerker, zal de opdracht door het kantoor uitgevoerd worden (mits het kantoor de opdracht effectief aanvaardt). Vennoten, kantoormedewerkers en met een vennoot of kantoormedewerker verbonden vennootschappen of personen (vennoten, kantoormedewerkers en met een vennoot of kantoormedewerker verbonden vennootschappen of personen hierna ‘gelieerde personen’ en elk van hen ‘gelieerde persoon’) gaan geen enkele verbintenis aan met, en hebben geen verplichtingen ten aanzien van, de cliënt. De cliënt verzaakt aan alle mogelijke rechten, vorderingen en aanspraken jegens gelieerde personen.

1.4 Als tussen het kantoor en de cliënt een schriftelijke overeenkomst is gesloten, kan op elk ogenblik de opdracht worden uitgebreid of een bijkomende opdracht worden verleend, zonder dat daartoe een schriftelijke wijziging van de overeenkomst vereist is. Prestaties die geleverd worden zonder onverwijld protest van de cliënt, worden geacht geleverd te zijn in uitvoering van een door de cliënt verleende opdracht.

2. Erelonen, kosten en uitgaven

2.1 Het kantoor brengt voor zijn dienstverlening erelonen en kosten in rekening. Tenzij anders overeengekomen, worden prestaties in regie gefactureerd aan de uurtarieven die gelden voor de vennoot of kantoormedewerker die de prestaties heeft geleverd. Het kantoor bepaalt de uurtarieven in functie van de ervaring van de vennoot of kantoormedewerker die de prestaties levert. Deze tarieven worden periodiek (minstens jaarlijks) herzien. Gewijzigde uurtarieven zijn onmiddellijk van toepassing op lopende opdrachten. Bovenop het ereloon dat verschuldigd is in functie van de tijd die aan een opdracht besteed wordt, kan het kantoor een bijkomend ereloon of een success fee in rekening brengen, bijvoorbeeld rekening houdend met het belang of de urgentie van de zaak, bijzondere kennis van de advocaten die de prestaties leverden of het behaalde resultaat. Naast erelonen worden kantoorkosten in rekening gebracht. Deze worden door het kantoor op forfaitaire basis bepaald. De cliënt kan te allen tijde een overzicht vragen van de actueel geldende uurtarieven en kantoorkosten.

2.2 Kosten van derden en andere uitgaven die gemaakt of verricht worden bij de uitvoering van een opdracht, worden aan de cliënt doorgerekend. Het kantoor kan op kosten van derden en andere uitgaven een toeslag of verhoging in rekening brengen.

2.3 Tenzij anders vermeld, zijn de uur- en kostentarieven van het kantoor exclusief de belasting over de toegevoegde waarde (BTW). De erelonen, kosten en andere bedragen die het kantoor in rekening brengt, zijn te verhogen met de wettelijk verschuldigde BTW, die integraal ten laste is van de cliënt.

2.4 De cliënt ontvangt periodiek (in principe maandelijks) een factuur van erelonen en kosten. Daarnaast kan het kantoor voorschotten aanrekenen vooraleer een opdracht aan te vatten of tijdens de uitvoering ervan.

2.5 Het kantoor is bereid betalingen te ontvangen van derden (anderen dan de cliënt), met dien verstande dat de cliënt te allen tijde gehouden blijft tot betaling ten opzichte van het kantoor.

2.6 De cliënt is ertoe gehouden facturen van het kantoor onmiddellijk bij ontvangst te controleren. Onverminderd eerdere (al dan niet stilzwijgende) aanvaarding, wordt de cliënt onweerlegbaar geacht een factuur van het kantoor aanvaard te hebben bij gebrek aan gemotiveerd schriftelijk protest binnen de acht kalenderdagen na ontvangst van de factuur. Behoudens tegenbewijs wordt elke factuur geacht door de cliënt ontvangen te zijn de eerste werkdag na de factuurdatum.

3. Afspraken inzake betaling

3.1 Facturen van het kantoor zijn betaalbaar binnen de veertien dagen na de factuurdatum. Vanaf de vervaldag is de cliënt van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling verwijlinterest verschuldigd aan de intrestvoet bedoeld in de wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties en een forfaitaire schadevergoeding van 10 % op het achterstallige bedrag, met een minimum van 125 EUR per factuur.

3.2 Bij betalingsachterstal heeft het kantoor van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling het recht de (verdere) uitvoering van de opdracht te schorsen, ook als de wanbetaling een andere contractuele relatie met de cliënt betreft. Als een factuur niet volledig betaald is op de vervaldag, worden alle niet vervallen facturen van rechtswege en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling onmiddellijk opeisbaar.

4. Derdengelden

4.1 Het kantoor heeft een afzonderlijke bankrekening voor financiële verrichtingen met gelden bestemd voor cliënten of derden. Het kantoor mag op de bedragen die het ontvangt voor rekening van de cliënt de sommen inhouden tot vereffening van openstaande facturen, in voorkomend geval na kennisgeving aan de cliënt.

4.2 In geen geval is het kantoor aansprakelijk ten opzichte van de cliënt als de financiële instelling waar de derdenrekening wordt aangehouden failliet gaat, nalatig is of (rechts)handelingen stelt die een nadelige invloed kunnen hebben op de cliënt.

5. Beroep op derden

Het kantoor mag voor de uitvoering van een opdracht een beroep doen op derden en legt bij de selectie van deze derden de nodige zorgvuldigheid aan de dag. Het kantoor is niet aansprakelijk voor enig handelen of nalaten van derden.

6. Aansprakelijkheid en vorderingen

6.1 Het kantoor is enkel aansprakelijk voor schade als gevolg van grove nalatigheid, grove fout of bedrog in de uitvoering van een opdracht. Bovendien komt onrechtstreekse schade of gevolgschade, waaronder schade geleden door derden of winstderving, niet voor vergoeding in aanmerking.

6.2 Elke mogelijke – zowel contractuele als buitencontractuele – aansprakelijkheid, wordt beperkt tot een bedrag gelijk aan drie keer het totale ereloon betaald door de cliënt voor de betrokken opdracht, onverminderd wat hierna volgt. Iedere aansprakelijkheid is in elk geval beperkt tot een bedrag van 250.000,00 EUR. Als een aansprakelijkheidsverzekering evenwel waarborg verleent voor hogere bedragen, zal de aansprakelijkheid verhoogd worden tot aan de bedragen die effectief gewaarborgd worden door de verzekeringsmaatschappij voor het betrokken schadegeval.

6.3 Als schade mede veroorzaakt is door derden, zal het kantoor hoogstens aansprakelijk zijn voor de schade die rechtstreeks is veroorzaakt door de fout of nalatigheid van het kantoor, zonder hoofdelijk of in solidum gehouden te zijn met die derden.

6.4 Het kantoor is niet aansprakelijk voor vertragingen of tekortkomingen in de uitvoering van een opdracht ingevolge overmacht of enige (andere) gebeurtenis buiten zijn wil.

6.5 Een vordering ten aanzien van het kantoor moet op straffe van verval onverwijld in rechte worden ingesteld. Elke aanspraak ten aanzien van het kantoor vervalt in elk geval als de vordering niet in rechte is ingesteld binnen het jaar nadat de omstandigheid die aanleiding geeft of kan geven tot de vordering ontdekt werd, of redelijkerwijs kon ontdekt worden.

6.6 Onverminderd kortere termijnen ingevolge de wet of deze voorwaarden, verjaren alle vorderingen tegen het kantoor twee jaar na het einde van de betrokken opdracht.

6.7 De cliënt zal het kantoor en elke gelieerde persoon vrijwaren voor aanspraken van derden in verband met, of voortvloeiend uit, een opdracht van de cliënt of prestaties die het kantoor of gelieerde personen voor de cliënt hebben geleverd.

7. Beëindiging van de samenwerking

De cliënt en het kantoor - dit laatste rekening houdend met de deontologische verplichtingen terzake - kunnen op elk ogenblik de overeenkomst beëindigen door de andere partij hiervan schriftelijk op de hoogte te brengen.

8. Verwerking van persoonsgegevens

8.1 Het kantoor verzamelt en verwerkt persoonsgegevens. De privacyverklaring van het kantoor bevat meer informatie over de manier waarop en de redenen waarom het kantoor persoonsgegevens verwerkt. In deze verklaring worden ook de rechten van natuurlijke personen inzake hun persoonsgegevens en de manier waarop ze die rechten kunnen uitoefenen, toegelicht. De privacyverklaring kan geraadpleegd worden op www.crivitspersyn.be. Het kantoor kan verwerking van persoonsgegevens op elk ogenblik wijzigen in functie van nieuwe verwerkingsdoeleinden, wetgeving of technische ontwikkelingen of om andere redenen. Het kantoor zal zijn privacyverklaring op zijn website in dat geval actualiseren.

8.2 Cliënten zullen gegevens van andere natuurlijke personen alleen maar meedelen aan het kantoor of een gelieerde persoon als dat rechtmatig is en de betrokken natuurlijke personen daarvan vooraf volledig op de hoogte zijn en, indien nodig, daarmee hebben ingestemd. Dit geldt bijvoorbeeld voor rechtspersonen, of hun vertegenwoordigers, die aan het kantoor gegevens meedelen van natuurlijke personen die met hen verbonden zijn. De cliënt zal het kantoor en de gelieerde personen voor alle aanspraken op dat vlak vrijwaren.

8.3 Het kantoor kan niet worden aansprakelijk gesteld wanneer derden waaraan hij gegevens doorgeeft, persoonsgegevens van klanten aan lokale autoriteiten overmaken overeenkomstig in het buitenland opgelegde verplichtingen.

9. Algemeen

9.1 Als een bepaling van deze voorwaarden (of een onderdeel ervan) nietig, onrechtmatig, niet-afdwingbaar of anderszins strijdig zou zijn met een wettelijke bepaling van dwingend recht of van openbare orde (een ‘ongeldig beding’), zal dit ongeldig beding slechts nietig, ongeldig of niet-afdwingbaar zijn in de mate waarin de betreffende bepaling strijdig is met dwingend recht of de openbare orde en blijft die bepaling onverkort gelden in de mate waarin de bepaling niet strijdig is met dwingend recht of openbare orde. Bovendien zal dit de rechtsgeldigheid en afdwingbaarheid van de andere bepalingen van deze voorwaarden niet aantasten.

9.2 Een ongeldig beding zal vervangen worden door een wel geldige en afdwingbare bepaling die juridisch en economisch de draagwijdte en bedoeling van het ongeldig beding zo dicht mogelijk benadert (de ‘substitutiebepaling’). In dat geval zullen het kantoor en de cliënt onderling, dan wel de hoven en rechtbank die van geschillen omtrent een (vermeend) ongeldig beding kennis nemen, de substitutiebepaling vaststellen. Aan hoven en rechtbanken wordt daartoe expliciet substitutiebevoegdheid verleend.

9.3 Alle (resultaten van de) werkzaamheden van vennoten of kantoormedewerkers blijven te allen tijde exclusief eigendom van het kantoor en mogen door de cliënt niet aan derden worden overgemaakt. In elk geval zullen derden zich daar niet op kunnen beroepen, noch aanspraken op basis daarvan kunnen laten gelden.

9.4 De cliënt zal deze voorwaarden tegenwerpelijk maken aan zijn bestuurders, zaakvoerders, aandeelhouders, personeel, tussenpersonen, onderaannemers en overige medewerkers, zodat ook zij hierdoor gebonden zijn.

9.5 De Nederlandstalige tekst van deze voorwaarden primeert op eventuele vertalingen.

9.6 Onverminderd hetgeen bepaald is in artikel 1.3 hierboven, gelden deze voorwaarden niet alleen ten aanzien van en ten gunste van het kantoor, maar ook ten aanzien van en ten gunste van elke gelieerde persoon. Elke gelieerde persoon kan zich jegens de cliënt of derden derhalve rechtstreeks op deze voorwaarden beroepen. Voor zover – niettegenstaande de bepaling van artikel 1.3 van deze voorwaarden – al enige vordering tegen gelieerde personen zou kunnen ingesteld worden, zijn de beperkingen van de aansprakelijkheid van het kantoor en op vorderingen tegen het kantoor mutatis mutandis eveneens van toepassing op mogelijke aansprakelijkheid van en vorderingen tegen gelieerde personen.

10. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

Alle rechtsverhoudingen met het kantoor worden beheerst door het Belgisch recht. Enkel de hoven en rechtbanken van het rechtsgebied waar het kantoor zijn maatschappelijke zetel heeft, zijn bevoegd.