Privacyverklaring

Dit is de privacyverklaring (hierna de "Privacyverklaring") van Crivits & Persyn cvba (en elke advocaat verbonden aan Crivits & Persyn cvba), met maatschappelijke zetel Ezelstraat 25, 8000 Brugge en met als ondernemingsnummer 0446.760.521 (hierna ook "kantoor" of “wij”).

Via deze Privacyverklaring wensen wij jou zo goed als mogelijk te informeren over de wijze waarop wij jouw persoonsgegevens verzamelen en verwerken. Onze Privacyverklaring is van toepassing op alle relaties tussen ons enerzijds en onze klanten, leveranciers, partners, prospecten en tegenpartijen anderzijds.

Verwerkingsverantwoordelijke en verbintenissen

De verwerkingsverantwoordelijke van uw persoonsgegevens is Crivits & Persyn cvba.

Wij beschouwen jouw privacy als een van jouw meest fundamentele rechten en stellen daarom alles in het werk om jouw privacy optimaal te beschermen. Wij handelen in overeenstemming met de Verordening van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (hierna ook de "Verordening") en met deze Privacyverklaring.

Daarnaast omvat onze deontologie eveneens heel wat verplichtingen inzake de bescherming van persoonsgegevens.

Welke persoonsgegevens verwerken wij en waarom?

Als advocatenkantoor verzamelen en verwerken wij verschillende categorieën van persoonsgegevens, zoals onder meer identificatie- en contactgegevens, financiële gegevens, familiale gegevens, gegevens over jouw strafrechtelijk en gerechtelijk verleden, gegevens over jouw professionele loopbaan, etc…. Deze persoonsgegevens kunnen betrekking op jou in jouw hoedanigheid van klant of leverancier van ons kantoor, maar ook op jou als zakelijke relatie van één van onze klanten.

Wij verzamelen en verwerken zowel persoonsgegevens die rechtstreeks door jou aan ons worden verstrekt, als gegevens die wij via een andere weg, bijvoorbeeld via een openbare bron, bekomen. Daarnaast maken wij voor onze website gebruik van cookies. Meer informatie daarover kan je hier vinden. Wij maken geen gebruik van geautomatiseerde gegevensverwerking of zgn. “profiling” .

Jouw persoonsgegevens worden door ons verwerkt met het oog op het bereiken van verschillende doelen, waaronder het voeren van onze algemene en financiële administratie, het beheer van ons klanten- en leveranciersbestand, het verschaffen van een correcte dienstverlening en de goede uitvoering van onze overeenkomsten, direct marketingactiviteiten.

Op basis van welke rechtsgronden verwerken wij jouw persoonsgegevens?

Artikel 6.1 van de Verordening geeft aan op basis van welke rechtsgronden persoonsgegevens mogen worden verwerkt. Hieronder geven wij een kort overzicht op welke rechtsgronden wij een beroep doen voor de verwerking van persoonsgegevens.

Wij verwerken persoonsgegevens:

 1. Omdat je jouw toestemming hebt gegeven: wij verwerken persoonsgegevens op basis van jouw uitdrukkelijke en specifieke toestemming. Jouw toestemming is vrij en kan je bovendien steeds weer intrekken.
 2. Om wettelijke en deontologische verplichtingen na te komen: als advocatenkantoor moeten wij verschillende wettelijke verplichtingen naleven, in het kader waarvan wij verplicht welbepaalde (persoons-) gegevens moeten bijhouden. Dit is in het bijzonder het geval voor:
 • verplichtingen ingevolge de witwaswet (wet van 18 september 2017 tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten). Voor meer informatie omtrent onze verplichtingen in het kader van de witwaswet kan je hier (link) terecht;
 • verplichtingen uit hoofde van fiscale wetgeving;
 • verplichtingen uit hoofde van sociale wetgeving.
 1. Om een contract te kunnen uitvoeren: ook de correcte uitvoering van onze overeenkomsten met klanten, leveranciers,… maakt het nodig om persoonsgegevens te verzamelen en verwerken. Wij beperken ons hierbij steeds tot de verwerking van de gegevens die strikt noodzakelijk zijn.
 2. Omdat zowel wij als onze klanten er een gerechtvaardigd belang bij hebben: tot slot verwerken wij persoonsgegevens omdat deze noodzakelijk zijn om onze belangen en die van onze klanten (in rechte) te verdedigen, maar ook voor andere gerechtvaardigde belangen die wij of onze klanten, leveranciers,… kunnen hebben bij het verwerken van deze persoonsgegevens.

Wie heeft er toegang tot jouw persoonsgegevens?

Slechts een beperkt aantal personen, zoals onze werknemers en medewerkers, hebben toegang tot jouw persoonsgegevens. Om de bescherming van jouw persoonsgegevens te garanderen, worden zij onderworpen aan een reeks (contractuele) verplichtingen. Zo zijn alle werknemers en medewerkers van ons kantoor gebonden door een vertrouwelijkheidsovereenkomst.

Daarnaast werken wij samen met enkele derde dienstverleners, waarmee wij in beperkte mate jouw persoonsgegevens delen met oog op verdere verwerking ervan. Wij nemen de nodige maatregelen zodat deze dienstverleners jouw persoonsgegevens enkel en alleen verwerken voor de doeleinden en op de wijze die door ons zijn vooropgesteld, en dat zij voldoende waarborgen bieden om de vertrouwelijkheid van jouw persoonsgegevens te respecteren en garanderen.

Indien één van deze dienstverleners gelokaliseerd is buiten de Europese Economische Ruimte dan geven wij jouw persoonsgegevens enkel door wanneer er voorzien wordt in een passend beschermingsniveau en de dienstverlener voldoende garanties biedt inzake de beveiliging en bescherming van de persoonsgegevens.

Tot slot stellen wij jouw persoonsgegevens niet ter beschikking aan derden voor commerciële en/of promotionele doeleinden, tenzij jij hiervoor jouw uitdrukkelijke toestemming hebt verleend.

Hoe lang houden wij jouw persoonsgegevens bij?

Wij houden jouw persoonsgegevens zo lang bij als vereist is om te voldoen aan onze wettelijke en/of deontologische verplichtingen, om onze diensten op een correcte manier te verlenen of omdat we een gerechtvaardigd belang hebben om jouw persoonsgegevens (langer) bij te houden.

Welke rechten heb jij met betrekking tot de verwerking van jouw persoonsgegevens?

De Verordening verschaft jou verschillende rechten inzake de verwerking van jouw gegevens. Zo kan je op ieder moment vragen om:

 1. inzage te krijgen in jouw persoonsgegevens (recht op toegang en inzage): je hebt het recht om kosteloos kennis te nemen van de gegevens die wij over jou beschikken en om na te gaan waarvoor jouw gegevens worden gebruikt;
 2. jouw gegevens te wijzigen (recht op rectificatie): je kunt vragen om onjuiste gegevens te laten verbeteren en onvolledige persoonsgegevens te vervolledigen;
 3. jouw gegevens te laten wissen (recht op wissing): als je vermoedt dat wij bepaalde van jouw persoonsgegevens onrechtmatig verwerken, dan kan je vragen om deze persoonsgegevens te laten verwijderen. Wij kunnen dit verzoek weigeren indien de persoonsgegevens noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van een wettelijke verplichting, de uitvoering van de overeenkomst of in het kader van ons gerechtvaardigd belang;
 4. jouw gegevens te laten overdragen (recht op meeneembaarheid): je hebt het recht om te vragen dat de persoonsgegevens die je aan ons hebt verstrekt, aan jou of aan een derde partij worden overgedragen.

In de omstandigheden en onder de voorwaarden zoals bepaald in de Verordening heb je daarnaast het recht om:

 1. de verwerking van jouw gegevens te beperken (beperking van de verwerking);
 2. een bezwaar te formuleren tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens op basis van ons gerechtvaardigd belang (recht op bezwaar). Wij willen je er op wijzen dat er geen verzet mogelijk is tegen de verwerking van persoonsgegevens die voor ons noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van één van onze wettelijke verplichtingen, de uitvoering van onze overeenkomsten of ons gerechtvaardigd belang.

Verder herhalen wij dat, wanneer de verwerking is gebaseerd op jouw voorafgaande toestemming, je deze toestemming op elk moment kan intrekken.

Als je één van deze rechten wenst uit te oefenen, kan je een verzoek richten naar meldpunt@crivitspersyn.be. Om jouw verzoek correct te kunnen behandelen, vragen wij om zo specifiek mogelijk te zijn bij het richten van jouw aanvraag. Daarnaast vragen wij jou om bij elk verzoek een kopie van de voor- en achterzijde van jouw identiteitskaart te voegen.

Tot slot melden wij dat je steeds over de mogelijkheid beschikt om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit:

Gegevensbeschermingsautoriteit
Drukpersstraat 35
1000 Brussel
T: +32 [0]2 274 48 00
F: +32 [0]2 274 48 35
contact@apd-gba.be

Update Privacyverklaring

Wij houden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in onze Privacyverklaring.

Het verdient daarom aanbeveling om regelmatig onze Privacyverklaring te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Vragen of klachten

Indien je vragen of klachten hebt over de manier waarop wij jouw persoonsgegevens verwerken of meer informatie wenst over de inhoud van onze Privacyverklaring, kan je steeds terecht op meldpunt@crivitspersyn.be.