Terug naar overzicht
25 apr 2023

Modernisering van het Vlaams Decreet Lokaal Bestuur

Op 8 april 2023 is een wijziging van het Decreet Lokaal Bestuur in werking getreden.

De modernisering van dit decreet is er gekomen in uitvoering van het laatste Vlaams regeerakkoord, dat inzet op sterke lokale besturen met meer autonomie, meer bevoegdheden en meer middelen. De nieuwigheden hebben betrekking op verschillende topics, waaronder de organisatie en de werking van lokale besturen, het personeel, de mandatarissen, verzelfstandiging en samenwerking, financiën en fusies.

Eén van de opvallende nieuwigheden is dat de gemeenteraad voortaan de mogelijkheid heeft om een constructieve motie van wantrouwen aan te nemen tegen de zittende voorzitter van de gemeenteraad. De aanname van de motie door de gemeenteraad leidt tot het ontslag van de voorzitter.

Daarnaast worden de regels met betrekking tot de terbeschikkingstelling van personeel en de overdracht van personeel verduidelijkt en uitgebreid. Zo kunnen bijvoorbeeld statutaire personeelsleden voortaan ter beschikking worden gesteld van woonmaatschappijen.

Op het vlak van financiën stimuleert de decreetgever de lokale overheden om hun debiteurenbeleid in te zetten ter bestrijding van armoede. Zo voorziet het wijzigingsdecreet in de mogelijkheid om invorderingen te centraliseren over de verschillende gemeentelijke diensten heen. Op die manier kunnen snel stijgende invorderingskosten worden vermeden en kan worden voorzien in een centraal afbetalingsplan.