Terug naar overzicht
01 feb 2024

Bevordering van de toegang voor KMO’s tot overheidsopdrachten

Op 8 januari 2024 werd de overheidsopdrachtenwet gewijzigd, waarbij een aantal nieuwe artikelen als doel hebben om een nog betere toegang voor KMO’s tot overheidsopdrachten te creëren.

Deze artikelen slaan in essentie op:

1) de betaling van voorschotten

2) het toekennen van biedvergoedingen

3) het meedelen van de plaats van een offerte in het voorlopig klassement na opening.

Met betrekking tot voorschotten, die voorheen slechts uitzonderlijk konden worden toegekend, is er een verruiming. Daarenboven wordt het - voor bepaalde door de wet geviseerde overheidsopdrachten -voor bepaalde aanbesteders zelfs verplicht dit voorschot te betalen indien de opdrachtnemer een KMO is.

Wat de biedvergoedingen betreft, is er in bepaalde omstandigheden een verplichting voor de aanbesteder om in de opdrachtdocumenten de toekenning van een biedvergoeding aan inschrijvers te voorzien indien de offerte gepaard gaat met intellectuele of creatieve inspanningen (bv. prototypes, maquettes, …). Indien de offerte evenwel substantieel onregelmatig of onaanvaardbaar is, kan er in de opdrachtdocumenten worden voorzien dat er geen of slechts een verminderde vergoeding wordt toegekend.

Tot slot voert de wet de verplichting in voor aanbesteders om aan inschrijvers hun voorlopige plaats in het klassement mee te delen na de opening van de offertes. Deze verplichting geldt alleen als de prijs het enige gunningscriterium is en voor openbare en niet-openbare procedures onder de Europese drempel. Alleen de plaats wordt meegedeeld, dus niet de prijzen van de ingediende offertes, noch de namen van de ander inschrijvers. Inschrijvers mogen hun individuele plaats niet meedelen aan andere inschrijvers of aan derden tijdens de plaatsingsprocedure. Het doel is om de transparantie te verhogen, zodat ondernemers in hun planning rekening kunnen houden met een eventuele opdracht.

Ons kantoor beschikt over ruime specialisatie m.b.t. deze wetgeving, zodat u ons hieromtrent steeds verder kan contacteren.