Terug naar overzicht
26 okt 2021

Het begrotingsakkoord en de sociaalrechtelijke klemtonen

De federale regering bereikte recent een akkoord over de begroting. Op arbeidsrechtelijk vlak zijn de pijlen voornamelijk gericht op de verhoging van de werkzaamheidsgraad door het tegengaan van langdurige arbeidsongeschiktheid door responsabilisering van alle betrokken stakeholders. Deze nieuwsflits focust op de werknemers en de werkgevers.

Vooreerst zou het ziektebriefje worden afgeschaft voor de eerste dag ziekte. Conform de communicatie hieromtrent zou de afschaffing worden beperkt tot drie dagen per jaar. Vanaf de vierde dag of bij een langere afwezigheid zou een ziektebriefje wel nog steeds aan de orde zijn. In KMO’s (onduidelijk hoe dit wordt gedefinieerd) zou deze afschaffing niet aan de orde zijn. Hierdoor zou ook afwezigheid van één dag moeten worden gerechtvaardigd met een ziektebriefje. Meer nog, deze afschaffing zoals actueel beschreven impliceert ons inziens niet dat de meldingsplicht van afwezigheid ook meteen naar de prullenbak zou moeten worden verwezen. De werknemer zal nog steeds de afwezigheid moeten melden en dit overeenkomstig de geijkte procedures binnen de onderneming.

Vervolgens wordt ingezet op de re-integratie van langdurig zieken in de onderneming. De werknemer zou verplicht worden om een vragenlijst in te vullen teneinde een eventuele heropstart performanter te controleren dan wel te begeleiden. De werkgevers zouden worden gecontroleerd. De ondernemingen waar meer langdurig zieken zijn in vergelijking met een andere onderneming in dezelfde sector riskeren een boete ten belope van 2,5 procent van de loonmassa van een kwartaal. Bij het maken van deze oefening zal evenwel enkel rekening worden gehouden met werknemers jonger dan 55 jaar.

Tot slot heeft de Federale Regering nagelaten om de nog steeds rigide reglementering betreffende de arbeidsduur verder te flexibiliseren. De hete aardappel wordt in eerste instantie nogal gemakkelijk doorgeschoven naar de sociale partners. De groep van tien zal zich moeten gaan buigen minstens adviseren over de vierdaagse werkweek, nachtarbeid in de e-commerce, het recht op deconnectie, de registratie van de arbeidstijd, … .

Hoewel de maatregelen een vernieuwing brengen is het op heden onduidelijk op welke manier dit concreet zal worden vertaald in de wetgeving.