Plaatsing van overheidsopdrachten

Overheden kunnen niet zomaar contracten sluiten met aannemers, leveranciers of dienstverleners. In zeer veel gevallen moeten ze vooraf concurrentie tussen de kandidaten laten spelen. Ze moeten dit doen volgens strikte regels, die zijn bepaald in de wetgeving inzake overheidsopdrachten. Ook heel wat private non-profitorganisaties (bijvoorbeeld gesubsidieerde instellingen en vzw’s in de sector zorg, cultuur en onderwijs) zijn aan deze wetgeving onderworpen. Crivits & Persyn adviseert zowel publieke als private cliënten in dit rechtsdomein, onder meer via begeleiding bij de opmaak van de opdrachtdocumenten of de offerte en tijdens de gunningsprocedure. We hebben eveneens ruime ervaring met gerechtelijke procedures waarbij de gunningsbeslissing wordt aangevochten voor de Raad van State of de burgerlijke rechtbanken.